Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022
HomeCộng Đồng Mạng3͟ ͟g͟i͟â͟y͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟s͟a͟i͟ ͟p͟h͟ổ͟ ͟b͟i͟ế͟n͟,͟ ͟c͟ụ͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ạ͟p͟...

3͟ ͟g͟i͟â͟y͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟s͟a͟i͟ ͟p͟h͟ổ͟ ͟b͟i͟ế͟n͟,͟ ͟c͟ụ͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟b͟ị͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟1͟6͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟h͟ú͟c͟ ͟v͟ă͟n͟g͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟h͟o͟à͟n͟g͟

S͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟n͟h͟ắ͟c͟ ͟n͟h͟ở͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟c͟ẩ͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟.͟

M͟ộ͟t͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟à͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟ú͟t͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟C͟ẩ͟m͟ ͟P͟h͟ả͟,͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟r͟ù͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ụ͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟,͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟3͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟s͟á͟t͟ ͟m͟à͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟r͟ẽ͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟

͟Đ͟ú͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟1͟6͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟a͟o͟ ͟t͟ớ͟i͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟c͟ụ͟ ͟ô͟n͟g͟.͟ ͟C͟ú͟ ͟v͟a͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟h͟ấ͟t͟ ͟b͟a͟y͟,͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟v͟ă͟n͟g͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟

C͟ụ͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟s͟á͟t͟ ͟g͟â͟y͟ ͟h͟ậ͟u͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟.͟

͟D͟i͟ễ͟n͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟d͟â͟n͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟.͟ ͟C͟ư͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟r͟a͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟s͟a͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ụ͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟h͟u͟ố͟n͟g͟,͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟s͟a͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟p͟h͟ổ͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟u͟â͟n͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟l͟ệ͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟,͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟s͟á͟t͟ ͟g͟â͟y͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟v͟à͟ ͟c͟á͟c͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ệ͟n͟ ͟k͟h͟á͟c͟.͟ ͟

͟B͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟c͟ã͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ố͟c͟ ͟đ͟ộ͟ ͟d͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟x͟e͟ ͟1͟6͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟n͟ú͟t͟ ͟g͟i͟a͟o͟.͟ ͟

͟N͟g͟u͟ồ͟n͟:͟ ͟T͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟

Тһᴇᴏ Рһᴀ́ρ ʟᴜᴀ̣̂т ᴠᴀ̀ Bᴀ̣ɴ ᴆᴏ̣ᴄ

RELATED ARTICLES

Ngẫu Nhiên

Recent Comments