Thứ Tư, Tháng Một 19, 2022
HomeCộng Đồng MạngC͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟s͟à͟m͟ ͟s͟ỡ͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟b͟à͟n͟ ͟t͟a͟y͟ ͟h͟ư͟...

C͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟s͟à͟m͟ ͟s͟ỡ͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟b͟à͟n͟ ͟t͟a͟y͟ ͟h͟ư͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟

H͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟”͟b͟i͟ế͟n͟ ͟t͟h͟á͟i͟”͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟a͟m͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟c͟h͟ử͟i͟ ͟b͟ớ͟i͟.͟

H͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟q͟u͟ấ͟y͟ ͟r͟ố͟i͟,͟ ͟s͟à͟m͟ ͟s͟ỡ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟k͟ẻ͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟n͟h͟ắ͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟n͟h͟ạ͟y͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟e͟m͟ ͟á͟m͟ ͟ả͟n͟h͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟k͟ẻ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ắ͟m͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟t͟h͟ì͟.͟

͟N͟h͟ư͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟s͟ờ͟ ͟s͟o͟ạ͟n͟g͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟a͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟i͟ ͟n͟ấ͟y͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟.͟

C͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟s͟à͟m͟ ͟s͟ỡ͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟:͟ ͟B͟à͟n͟ ͟t͟a͟y͟ ͟h͟ư͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟

͟S͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟6͟h͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟1͟/͟1͟ ͟ở͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟d͟ừ͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟s͟a͟u͟ ͟á͟p͟ ͟s͟á͟t͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟q͟u͟ơ͟ ͟t͟a͟y͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟v͟à͟o͟ ͟v͟ò͟n͟g͟ ͟1͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟v͟ú͟t͟ ͟đ͟i͟.͟

͟B͟ị͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟,͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟ứ͟n͟g͟.͟ ͟Q͟u͟á͟ ͟u͟ấ͟t͟ ͟ứ͟c͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟ử͟i͟ ͟b͟ớ͟i͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟”͟b͟i͟ế͟n͟ ͟t͟h͟á͟i͟”͟ ͟d͟ù͟ ͟h͟ắ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟a͟o͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟a͟ ͟b͟a͟y͟.͟

͟Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟1͟ ͟p͟h͟ú͟t͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟b͟ó͟c͟ ͟m͟ẽ͟ ͟b͟à͟n͟ ͟t͟a͟y͟ ͟h͟ư͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟p͟h͟ẫ͟n͟ ͟n͟ộ͟,͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟t͟r͟í͟c͟h͟ ͟g͟a͟y͟ ͟g͟ắ͟t͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟x͟í͟ ͟n͟à͟y͟.͟

Тһᴇᴏ Рһᴀ́ρ ʟᴜᴀ̣̂т ᴠᴀ̀ Bᴀ̣ɴ ᴆᴏ̣ᴄ

RELATED ARTICLES

Ngẫu Nhiên

Recent Comments